Oficiální stránky
obce Bohuslavice
Telefon: 583 444 334 czechpoint
Datová schránka: wrwbp24
oubohuslavice@seznam.cz

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Bohuslavice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

 • Listina základních práv a svobod
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • Ústava České republiky
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • Vyhláška o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství č. 326/2000 Sb.
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zák. č. 132/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
 • zák. č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení
 • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
 • zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád
 • zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Návrat na základní informace


Copyright © 2010 - 2023 www.bohuslavice.cz Všechna práva vyhrazena
Vytvořil: Bc. Luboš Vlček

Grafika: Němec webdesign
MAPA STRÁNEK | ZMĚNA VZHLEDU | PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI