Oficiální stránky
obce Bohuslavice
Telefon: 583 444 334 czechpoint
Datová schránka: wrwbp24
oubohuslavice@seznam.cz

Místní knihovna

Kontakt

půjčuje každé pondělí od 14.30 do 16.30 hod.

Adresa

Bohuslavice 2 789 72 Dubicko telefon: 583 444 334(OÚ)

Zřizovatel

Obec Bohuslavice

Činnost

Středisková knihovna:Mohelnice
Vedoucí:Božena Nevrlá
Knihovní fond: 1 383
Roční přírůstek: 15
Čtenáři: 26
Počítače: 1
Cena za Internet: zdarma
Typ:neprofesionální knihovna
Registrační číslo MK: 879
 

Místní knihovna Bohuslavice

Knihovní řád

Vypracoval: Bc. Luboš Vlček, starosta obce

Zařazení: Knihovní řád

Účinnost od 1.7.2018, současně se ruší Knihovní řád z 9.9.2002

Změny jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Knihovní řád je vydáván v souladu se statutem Místní Knihovny, vydaným dne 9. 9. 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

I. Místní knihovna

1. Místní knihovna v Bohuslavicích je organizační složka obce Bohuslavice.

2. Zřizovatelem knihovny je obec Bohuslavice.

3. Sídlo knihovny je na adrese Bohuslavice 2.

4. Provozní doba je každé pondělí od 14.30 do 16.30.

II. Poslání a činnost knihovny.

1. Knihovna je podle § 12 knihovního zákona knihovnou základní.

2. Posláním knihovny je zabezpečovat všem občanům a institucím veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny knihovním zákonem. Služby jsou poskytovány v sídle knihovny.

3. Knihovna poskytuje uživatelům služby v souladu s § 4 a § 14 knihovního zákona. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby 

-absenční půjčování mimo knihovnu 

-prezenční půjčování v budově knihovny

b) přístup na internet

4. Základní služby poskytuje knihovna bezplatně. Poplatky za registraci uživatelů a za úhradu nákladů (viz § 4, odst. 2, 4 knihovního zákona) knihovna účtuje dle ceníku v příloze knihovního řádu č.1.

III. Uživatelé knihovny, ochrana osobních údajů.

1. Registrovaný uživatel Místní knihovny v Bohuslavicích je fyzická osoba, která souhlasí s podmínkami vymezenými tímto knihovním řádem, zaregistruje se a uhradí poplatek za registraci. Děti do 15 let mohou být zaregistrovány pouze se souhlasem rodičů nebo jejich zákonných zástupců.

2. Knihovna je dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) správcem osobních údajů zaregistrovaných uživatelů a odpovídá za jejich ochranu. Osobní údaje využívá výlučně za účelem vedení agendy knihovnických služeb, ochrany majetku, knihovních fondů a kvality poskytovaných služeb.

Při registraci budou do evidence zapsány tyto údaje:

Fyzické osoby - povinné údaje:

-Jméno a příjmení, trvalé bydliště, celé datum narození, v případě dětí do 15 let a žadatelů právně nezpůsobilých k registraci jméno a příjmení zákonného zástupce, který podepisuje přihlášku do knihovny.

Fyzické osoby - nepovinné údaje:

-Telefon, email.

3. Pravdivost a přesnost osobních údajů ověřuje knihovna porovnáním s občanským průkazem nebo s platným pasem u: 

-žadatele o registraci do knihovny u dospělých uživatelů 

-zákonného zástupce dítěte do 15 let, žádajícího o registraci 

-zprostředkovatele při registraci zdravotně hendikepovaného uživatele, na kterého je vystavena plná moc. Současně ověří legitimaci ZTP nebo ZTTP přihlašované osoby.

4. Zákonný zástupce dítěte se podpisem na přihlášce zavazuje garantovat dodržování knihovního řádu za nezletilého čtenáře, vyjadřuje souhlas nebo nesouhlas s přístupem dítěte k veřejnému internetu, současně souhlasí s tím, že není oprávněn si na čtenářskou legitimaci nezletilého dítěte vypůjčovat knihovní jednotky pro sebe.

5. Případnou změnu osobních údajů (změna příjmení, změna bydliště) je uživatel povinen ohlásit výpůjční službě při nejbližší návštěvě knihovny.

6. Uživatelé mají dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) jedenkrát ročně právo na základě písemné žádosti na poskytnutí informace o osobních údajích o nich zpracovávaných. Informace bude poskytnuta bezplatně formou tiskového výstupu z databáze čtenářů prostřednictvím pracoviště, kde o výpis požádali.

7. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

8. Registrace se obnovuje 1 x ročně úhradou poplatku na další rok. Při obnově registrace je knihovník povinen zkontrolovat údaje o bydlišti čtenáře a průkazy, kterými čtenář uplatňuje slevy (ZTP nebo ZTP/P, průkaz o studiu).

9. Uživatel při prvním zápisu do knihovny obdrží čtenářskou legitimaci. Čtenářská legitimace je nepřenosná, tzn., může si na ni půjčovat pouze ten, na jehož jméno byla vystavena; ve výjimečných případech (nemoc, dlouhodobá nepřítomnost) osoba, která má prokazatelně pověření majitele. Legitimaci předkládá uživatel při každé návštěvě.

10. Uživatel odpovídá za zneužití své čtenářské legitimace, ztrátu je povinen neprodleně ohlásit výpůjční službě.

11. Po uplynutí platnosti registrace ztrácí uživatel právo na využívání služeb určených registrovaným čtenářům knihovny; tím však nezanikají jeho případné závazky. Uživatelé, kteří své závazky vůči knihovně nevyrovnali, jsou nadále vedeni v evidenci knihovny.

12. Ukončení registrace. Uživatel, který nemá vypůjčeny žádné dokumenty a nemá vůči knihovně finanční závazky, je z evidence uživatelů vyřazen rok od uplynutí data platnosti registrace.

IV. Výpůjční řád.

1. Pro půjčování knihovních fondů platí obecná ustanovení občanského zákoníku o půjčování věci.

2. Uživatelé mohou uskutečňovat absenční nebo prezenční výpůjčky podle zařazení příslušného dokumentu. O zařazení dokumentů rozhoduje knihovna s ohledem na provoz.

3. Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna vždy platnou čtenářskou legitimaci:

- absenční půjčování (půjčování knihovních fondů mimo knihovnu)

Tyto služby lze poskytnout pouze uživatelům, kteří vlastní čtenářskou legitimaci a mají uhrazen poplatek za registraci pro příslušné období.

4. Počet absenčních výpůjček může činit nejvýš 20 knihovních jednotek. Vypůjčené dokumenty je třeba vracet na pracoviště knihovny, odkud byly půjčeny.

5. Výpůjční lhůta u absenčních výpůjček činí 2 měsíce. O prodloužení může uživatel požádat před uplynutím výpůjční lhůty. Žádat je možno osobně a telefonicky. Pokud knihy nežádá další uživatel, knihovna mu vyhoví. Maximální doba, o kterou je možno dokumenty prodloužit je 2 x 2 měsíce.

6. S vypůjčenými materiály je uživatel povinen zacházet šetrně a vrátit je v neporušeném stavu. Je nepřípustné podtrhávání, vpisování poznámek, opravy či jiné poškození. Zjištěné závady dokumentu uživatel ohlásí výpůjční službě.

7. Uživatel je povinen vrátit vypůjčené dokumenty ve stanovené lhůtě. Po uplynutí výpůjční lhůty bez předchozího prodloužení knihovna účtuje poplatek z prodlení (2 měsíce od výpůjčky nebo od posledního prodloužení). Pokud uživatel dokumenty nevrátí do 8 týdnů od výpůjčky nebo od posledního prodloužení, knihovna je povinna dokumenty vymáhat prostřednictvím upomínek, případně právní cestou.

8. Rezervace - Pokud je dokument půjčen jinému uživateli, je možná jeho rezervace. Rezervaci lze provést osobně v knihovně. Žádá-li stejný dokument více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání rezervace. Zrušení rezervace je možné prostřednictvím výpůjční služby osobně nebo telefonicky. Rezervovat není možné periodika, dokumenty krátkodobé podoby a dokumenty, určené pouze k prezenčnímu půjčování.

9. Pokud v knihovním fondu není dokument, zprostředkuje knihovna na žádost uživatele jeho výpůjčku nebo informaci o něm prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS). Podmínky při zajištění jsou vymezeny § 14 Knihovního zákona a prováděcí vyhláškou č. 88/2002 Sb. Při využití meziknihovní služby se uživatel podílí na úhradě nákladů na poštovné.

10. Pokud uživatel není registrován, může využívat pouze prezenční služby, to je studium knih.

V. Využívání výpočetní techniky a přístup k veřejnému internetu.

1. Přístup na pracoviště internetu pro veřejnost uživatel sjedná u pultu obsluhy. Registrovaný uživatel se při ohlášení prokáže čtenářskou legitimací.

2. Uživatel se seznámí se s podmínkami využívání výpočetní techniky a přístupu k internetu v Knihovním řádu, což stvrdí podpisem v provozní knize. Po ukončení práce na internetu se uživatel odhlásí u výpůjční služby a vyrovná případné platby.

3. Doba pro užití PC s připojením k internetu se standardně sjednává na 30 minut v jeden výpůjční den. V případě, že není další zájemce, může být doba využití prodloužena.

4. Registrovat uživatele k využití služeb internetu lze nejpozději 15 minut před uzavřením knihovny.

5. Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv aplikace a měnit nastavení programů.

6. Děti do 15 let mají k internetu přístup pouze v případě, že jsou registrovány jako uživatelé knihovny a zákonný zástupce podpisem na přihlášce deklaroval souhlas s přístupem dítěte k internetu.

7. Uživatel internetu je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (zákon 121/2000 Sb. – autorský zákon, zákon 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech). Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

8. Není dovoleno navštěvovat stránky s erotickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.

9. Uživatel internetu je povinen se chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat klid a neomezovat ostatní návštěvníky v právu na pokojné využívání služeb.

10. V případě nedodržení některé z výše uvedených podmínek může pracovnice knihovny ukončit přístup k internetu.

VI. Postihy za nedodržení Knihovního řádu

1. Ztrátu nebo poškození dokumentu je uživatel povinen nahradit podle požadavku knihovny nepoškozeným stejným vydáním knihy nebo finanční náhradou.

2. Při nedodržení výpůjční lhůty bez předchozího prodloužení dokumentů knihovna účtuje poplatek z prodlení. Poplatek z prodlení se generuje 1 měsíc od výpůjčky nebo posledního prodloužení. Upozornění na poplatek není zasíláno poštou.

3. Pokud uživatel vypůjčené dokumenty nevrátí do dvou týdnů od uplynutí výpůjční lhůty, knihovna je povinna vymáhat vypůjčené dokumenty prostřednictvím upomínek.

4. Režim vymáhání dokumentů:

- 1. upomínka 2 týdny od uplynutí výpůjční lhůty výpůjčky nebo posledního prodloužení - poštou

- 2.upomínka 4 týdny od uplynutí výpůjční lhůty výpůjčky nebo posledního prodloužení - poštou

- 3.upomínka 8 týdnů od uplynutí výpůjční lhůty výpůjčky nebo posledního prodloužení - poštou

5. Zůstanou-li upomínky bez účinku, zahájí knihovna vymáhání výpůjček právní cestou.

6. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

7. Do vyřešení způsobu náhrady ztráty nebo poškození a uhrazení příslušných pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování služeb.

VII. Pořádková opatření.

1. Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat klid a v prostory knihovny užívat pouze v souladu s jejich určením, nic nepoškozovat.

2. Uživatel nesmí ostatní návštěvníky obtěžovat a nesmí je omezovat v právu na pokojné využívání služeb. Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek. Při nedodržení těchto pravidel může knihovna ukončit poskytování služby.

3. Při soustavném porušování knihovního řádu nebo při jeho jednorázovém závažném porušení má knihovna právo zrušit uživateli členství ještě před uplynutím registračního období bez náhrady vrácení registračního poplatku.

VIII. Závěrečná ustanovení.

1. Knihovní řád je uživatelům k dispozici v originálním znění. Je možnost pořídit výpis některých ustanovení. Tento výpis podepisuje starosta obce.

2. Výjimky z knihovního řádu povoluje knihovnice.

3. Nedílnou součástí Knihovního řádu je Ceník služeb a poplatků a Poučení o ochraně osobních údajů.

4. Účinnost Knihovního řádu je od 1.7.2018. Tímto datem se ruší výpůční řád ze dne 9. 9. 2002.

Přílohy:

Příloha č.1. Ceník služeb a poplatků

Příloha č. 2. Poučení o ochraně osobních údajů

V Bohuslavicích dne 19. 6. 2018

Bc. Vlček Luboš,starosta

Božena Nevrlá,knihovnice

Příloha č. 1

Ceník služeb a poplatků

1. Registrace uživatelů

roční poplatek

Dospělý čtenář 20,- Kč

Děti, studenti, důchodci 10,- Kč

Služby časově omezené na jeden měsíc 10,- Kč.

2. Duplikát čtenářské legitimace

Dospělý čtenář 20,- Kč

Děti, studenti, důchodci 10,- Kč

3. Sankční poplatky:

1. upomínka (2 týdny od uplynutí výp.lhůty) 30,- Kč

2. upomínka (2 týdny po první upomínce) 35,- Kč

3. upomínky (4 týdny po druhé upomínce) 40,- Kč

4. Ztráta nebo poškození dokumentu

Finanční náhrada:

- knihy: cena knihy + manipulační poplatek 50,- Kč

- periodika a ostatní dokumenty: cena + manipulační poplatek 20,- Kč

V Bohuslavicích dne 19. 6. 2018

Bc. Luboš Vlček, starosta obce

íloha č. 2

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Místní knihovna v Bohuslavicích (dále jen knihovna)

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

- Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, celé datum narození, adresa trvalého pobytu

- Nepovinné kontaktní údaje: telefon, email

- Účetní údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech

- Údaje o ZTP

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, nebo potvrzení o tom, že jsou připraveny rezervované publikace. Uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok) poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce Bohuslavice.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi formou tabulky v aplikaci Excel. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: oubohuslavice@seznam.cz nebo na pověřence na ochranu osobních údajů, jehož Obec Bohuslavice jmenovala (Mgr. Ivana Tilkeridu, tilkeridu.dpo@2kconsulting.cz, 585 155 100)

Návrat na přehled organizací zřízené obcí


Copyright © 2010 - 2024 www.bohuslavice.cz Všechna práva vyhrazena
Vytvořil: Bc. Luboš Vlček

Grafika: Němec webdesign
MAPA STRÁNEK | ZMĚNA VZHLEDU | PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI